VIII Ogólnopolska konferencja "GIS w Nauce"

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwane dalej RODO, informujemy, iż:

  1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu z siedzibą przy ulicy Norwida 25, 50-375 Wrocław, NIP: 896-000-53-54, REGON: 000001867.
  2. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iod@upwr.edu.pl
  3. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c, RODO na podstawie ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.), w celu uczestnictwa w konferencji pt. VIII Ogólnopolska Konferencja GIS w Nauce.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia wszelkich zobowiązań umownych lub do czasu wygaśnięcia praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa, nie dłużej niż 5 lat.
  5. Istnieje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych W celu skorzystania z przysługujących praw, należy skontaktować się z IOD Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, pod adresem mailowym iod@upwr.edu.pl.
  6. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji i profilowania i nie będą przekazywane do państw trzecich (do państwa poza Europejskim Obszarem Gospodarczym – EOG).
  7. Istnieje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.