VIII Ogólnopolska konferencja "GIS w Nauce"

Integracja danych z wielu źródeł ERP, MES, SCADA, CRM, BIM na platformie geoinformacyjnej

Małgorzata Urszula Nowak

ILK Solutions

Wykorzystanie danych z obecnie funkcjonujących systemów w przedsiębiorstwie jak ERP, MES, CRM, SCADA do zasilenia nimi platformy geoinformacyjnej, która wieloaspektowo usprawni zarządzanie i rozwiąże obecne problemy z jakimi borykają się przedsiębiorcy. Wykorzystanie danych z BIM jako komplementarnego systemu danych przestrzennych. Projekt bazy danych. Platforma wpisuje się w koncepcję inteligentne fabryki (ang. smart factories) oraz inteligentne przedsiębiorstwa i rozwiązania Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things). Budowa bazy wiedzy przestrzennej (ang. Spatial knowledge base) dotyczącej przedsiębiorstwa. Koncepcja wymiany danych z różnych systemów na jednej platformie. Problemy do rozwiązania: duplikacja danych, niezgodności, sposoby rozwiązania, sposoby wizualizacji. Systemy rozproszone i przetwarzanie równoległe. Eksploracja danych przestrzennych (ang. spatial data mining). Wykorzystanie metod inteligencji obliczeniowej i sieci semantycznych do wielokryterialnej analizy geoinformacji (ang. Geobusiness intelligence).

Rozwiązania służące efektywnej wymianie geoinformacji w środowiskach wykorzystywanych przez wielu użytkowników, w tym w czasie rzeczywistym. Modelowanie, scenariuszowanie i prognozowanie zmian w przestrzeni. Kartograficzna wizualizacja danych np. wizualizacje danych przestrzennych z wykorzystaniem technik Rzeczywistości Rozszerzonej, holografii, wizualizacje kontekstowe, wizualizacje uwzględniające aspekt czasowy, infografiki, wizualizacje 2D/3D. Analiza obrazów wideo w celu automatycznej detekcji obiektów i zdarzeń (ang. video content analytics), optymalizacja analizy informacji wizualnej. Wykorzystanie rozwiązań z zakresu inteligentnych sieci w przetwarzaniu, analizie i udostępnianiu geoinformacji.

Przedstawienie korzyści dla przedsiębiorstwa produkcyjnego. Integracja danych geoinformacyjnych przedsiębiorstwa z istniejącymi krajowymi systemami informacji terenie. Omówienie innych potencjalnych odbiorów proponowanego rozwiązania: obiekty zabytkowe, instytucje publiczne, obiekty handlowe, obiekty rekreacyjne, obiekty infrastrukturalne. Standaryzacja wymiany danych w nawiązaniu do wymogów ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej wraz z aktami wykonawczymi i innych przepisów.