VIII Ogólnopolska konferencja "GIS w Nauce"

Metodyka wykorzystania spektralnych danych satelitarnych misji Sentinel-2 w monitorowaniu suszy rolniczej oraz kondycji użytków zielonych

Paweł Dąbek, Arkadiusz Głogowski, Henryk Grzywna, Beata Olszewska

Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Zjawisko suszy jest najbardziej złożonym spośród wszystkich zagrożeń związanych z pogodą. Obecne stosowane systemy monitorowania suszy bazują na dużych sieciach punktów pomiarowych oraz wymagają prowadzenia długotrwałych pomiarów terenowych. Powszechnie wykorzystuje się dzisiaj w monitoringu środowiska dane teledetekcyjne: LiDAR, dane radarowe, spektralne, termalne itp. Zwiększenie się ich rozdzielczości przestrzennej, umożliwia prowadzenie pomiarów dużych obszarach ze zwiększoną dokładnością. Ponadto wiele zdjęć satelitarnych to dane Open access.

Badania prowadzone były na użytkach zielonych na terenach nizinnych województwa dolnośląskiego. Analizie poddano użytki zielone o łącznej powierzchni 750 km2. Obrazy spektralne pochodziły z satelity Sentinel-2 i zostały pobrane dla okresu 2016 – 2018. Praca zawiera metodykę analizę kondycji użytków zielonych na podstawie wartości wskaźnika NDVI w kontekście monitoringu suszy rolniczej. Przedstawiono 5 kroków prowadzących do realizacji celów badawczych, od pobrania danych przez ich przetwarzanie po analizy statystyczne. Skupiono się, na wykazaniu interdyscyplinarności i złożoności rozwiązywanych problemów naukowych. Praca pokazuje możliwość zastosowania wielu typów narzędzi (ENVI, QGIS+SCP plugin, ArcGIS, SNAP, R-Studio), danych (Copernicus Data Hub, IMGW-PIB) i podejść obliczeniowych wraz z oceną i opisem efektów ich stosowania.