VIII Ogólnopolska konferencja "GIS w Nauce"

Monitorowanie rozwoju roślinności na terenach poprzemysłowych z zastosowaniem zobrazowań satelitarnych Sentinel-2 oraz chmur punktów lotniczego skanowania laserowego

Tomasz Furgała, Kacper Knapik, Marta Szostak, Piotr Wężyk

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

W opracowaniu wskazano możliwość automatyzowania procesu monitorowania obszarów zadrzewionych i zakrzewionych na rekultywowanych terenach poprzemysłowych poprzez zastosowanie nowoczesnych geodanych i metod geoinformatycznych. Przedstawiono analizę i weryfikację możliwości wykorzystania zobrazowań satelitarnych Sentinel-2 dla klasyfikacji form pokrycia i użytkowania terenów pokopalnianych, głównie w aspekcie wyznaczania zasięgu obszarów roślinności o charakterze leśnym w odniesieniu do wyników wektoryzacji ekranowej ortofotomap oraz klasyfikacji zobrazowań Landsat.

Zastosowanie technologii lotniczego skanowania laserowego (ang. Airborne Laser Scanning; ALS) pozwoliło na uzyskanie precyzyjnych i obiektywnych informacji w zakresie struktury przestrzennej roślinności rozwijającej się na terenach poprzemysłowych. W oparciu o przetwarzanie chmur punktów ALS potwierdzono postępujący proces rozwoju roślinności o charakterze leśnym, nie tylko pod względem zajmowanego obszaru, ale także pod kątem charakterystyki struktury (3D) roślinności. Parametry takie jak wysokość czy zwarcie roślinności zostały określone w postaci wartości liczbowych oraz map rastrowych, umożliwiając wskazanie prawidłowości w rozwoju zbiorowisk o charakterze leśnym, co jest bardzo ważne w aspekcie oceny prowadzonych prac, zgodnie z przyjętym kierunkiem rekultywacji poszczególnych obiektów.