VIII Ogólnopolska konferencja "GIS w Nauce"

Przestrzenne zróżnicowanie subiektywnego i obiektywnego bezpieczeństwa w Krakowie

Andrzej Leśniak1), Agnieszka Polończyk2), Michalina Szafrańska3)

1) Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, 2) Instytut Nauk o Bezpieczeństwie, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie. 3) Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

W pracy przedstawiono porównanie wyników badań ankietowych dotyczących poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa, przeprowadzonych w 2018 roku, z danymi Policji o liczbie
i rozmieszczeniu przestępstw w mieście. Spośród pytań ankietowych wybrano te, które odnoszą się do tzw. Indeksu strachu, tj. pytań o poczucie bezpieczeństwa w okolicy miejsca zamieszkania zarówno w dzień, jak i w nocy, pytań wskazujących na stopień prawdopodobieństwa bycia osobą pokrzywdzoną oraz pytań o gotowość stosowania środków ochrony przed przestępczością. Analizie poddano przestępstwa przeciwko mieniu, wolności, czci i nietykalności osobistej oraz przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu.

Na podstawie wytypowanych pytań ankietowych i wybranych przestępstw sporządzono kartogramy obrazujące przestrzenne rozmieszczenie poszczególnych odpowiedzi ankietowych i przestępczości w granicach osiemnastu dzielnic Krakowa. Na ich postawie podjęto próbę oszacowania przestrzennego zróżnicowania subiektywnego bezpieczeństwa (Indeksu strachu) w odniesieniu do obiektywnie stwierdzonego zagrożenia dla bezpieczeństwa (liczby przestępstw popełnionych w poszczególnych dzielnicach).