VIII Ogólnopolska konferencja "GIS w Nauce"

Rola wzorców w procesie regionalizacji

Joanna Bac-Bronowicz, Adam Górecki

Politechnika Wrocławska

W projekcie analizowana jest możliwość zastosowania Systemu Informacji Geograficznej (GIS) do wydzielenia regionów o zadanym zakresie wartości wielu cech, powszechnie stosowanych w analizach geograficznych (wzorce o określnym zakresie danych ilościowych i jakościowych). Regionalizacje może być wykorzystywana wielokrotnie, co może zmniejszyć powtarzanie tych samych analiz numerycznego modelu terenu i pokrycia terenu oraz innych parametrach topograficznych i ograniczyć każdorazowe wykonywanie obliczeń statystycznych. Przedstawiona metoda jest przydatna do badań opartych na założeniu, że jeśli istnieją podobne warunki topograficzne, fizjograficzne czy geomorfologiczne, to może to sugerować, że istnieją również podobne warunki rozkładu innych parametrów środowiskowych w wskazanym obszarze. Proponuje się najpierw wydzielić reprezentatywne pola elementarne, czyli obszary o podobnym zestawie klas wieloparametrowych, powiązanych ze zjawiskami związanymi z terenem, następnie zagregować je w obszary. W zależności od wymaganej rozdzielczości danych, umożliwia to skorzystanie z zintegrowanych informacji o małych jednostkach odniesienia (tu heksagony ok. 1 ha) lub zagregowanej w mikroregionach o określonym zakresie analizowanych parametrów. Metoda ta pozwala także na wydzielenie stref rozgraniczających w obszarach, gdzie cechy przybierają wartości odstające od przyjętego zakresu danych (wzorców).