VIII Ogólnopolska konferencja "GIS w Nauce"

Teledetekcja sadów – baza danych wybranych parametrów biometrycznych jabłoni określonych na podstawie danych skaningu laserowego pozyskanych bezzałogowym statkiem powietrznym

Andrzej Borkowski, Edyta Hadaś, Grzegorz Jóźków, Agata Walicka

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Zdalne pozyskiwanie informacji o obszarach leśnych jest przedmiotem licznych badań od wielu już lat. Pierwotnie wykorzystywano pasywne metody pozyskiwania danych, aktualnie dominującą techniką jest lotniczy skaning laserowy (ang. Airborne Laser Scanning, ALS). W odniesieniu do drzew rolniczych potencjał danych ALS jest wciąż niezbadany. Dla powierzchni sadu, klasyczny skaning laserowy wykonywany z pokładu samolotu może być ekonomicznie nieuzasadniony. W takiej sytuacji pozyskanie danych może być wykonane przy pomocy bezzałogowego statku powietrznego (ang. Unmanned Aerial Vehicle, UAV) wyposażonego w skaner laserowy. Pozyskana w ten sposób chmura punktów umożliwia określenie różnych charakterystyk sadu oraz cech biometrycznych pojedynczych drzew, takich jak wysokość drzewa, kształt i objętość korony. Znajomość tych parametrów pozwala na przewidywanie zbiorów oraz lepsze planowanie zabiegów pielęgnacyjnych, np. przycinania gałęzi i nawożenia.

W naszych badaniach wykorzystaliśmy UAV wyposażony w skaner laserowy Velodyne HDL32-E w celu identyfikacji poszczególnych drzew w sadzie oraz wyznaczenia ich wysokości, wysokości podstawy korony oraz powierzchni korony. Otrzymaliśmy chmurę punktów o gęstości 3200 punktów/m2. Obszar testowy zawierał ponad 600 drzew, z czego dla 50 wykonaliśmy bezpośrednie pomiary terenowe lokalizacji pnia oraz wybranych parametrów biometrycznych, w tym wysokości drzewa i konturu korony. Zaproponowaliśmy oryginalną strategię automatycznego opracowania danych ALS, która łączy algorytm alpha-shape, analizę głównych składowych (ang. Pricipal Component Analysis, PCA) oraz zawarunkowane wykrywanie lokalnych minimów na przekroju profilu rzędu drzew. Udało nam się poprawnie zidentyfikować 99% drzew. Błąd średniokwadratowy RMSE wyznaczenia wysokości drzew oraz wysokości podstawy korony z chmury punktów w porównaniu z pomiarami terenowymi wynosi 9 cm, a współczynnik korelacji odpowiednio 0,96 i 0,70. Uzyskane wyniki zostały w dedykowanej bazie danych GIS w celu utworzenia systemu zarządzania produkcją sadowniczą. Potwierdzają także słuszność wykorzystania danych ALS pozyskanych przy pomocy UAV na potrzeby inwentaryzacji sadów.