VIII Ogólnopolska konferencja "GIS w Nauce"

Weryfikacja bazy EGiB z wykorzystaniem opracowań fotogrametrycznych sporządzanych na zlecenie powiatu

Ewa Sudoł

Politechnika Wrocławska

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zadaniem starosty jest prowadzenie rejestru EGiB oraz dbanie o jego aktualność. Prowadzenie mapy katastralnej na terenach rolnych i leśnych zgodnie z wymogami prawnymi dotyczącymi utrzymania danych rejestracyjnych w stanie aktualności oraz ich okresowa weryfikacja za pomocą pomiarów terenowych jest kosztowna, czasochłonna i dość uciążliwa.

W artykule przedstawione zostały przykładowe procedury GIS wykorzystane do weryfikacji aktualności danych zawartych w bazie ewidencji gruntów i budynków z użyciem opracowań fotogrametrycznych sporządzanych na zlecenie powiatu. Celem badań było przedstawienie możliwości wykorzystania posiadanych przez Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej danych fotogrametrycznych do oceny zgodności baz ewidencyjnych ze stanem faktycznym. Problematyka została zaprezentowana na przykładach pochodzących z obszaru powiatu oleśnickiego. Efekt weryfikacji przedstawiony został w tabelach oraz na mapach rozbieżności.