VIII Ogólnopolska konferencja "GIS w Nauce"

Wpływ zmiany klimatu na występowanie zespołów okrzemek w Zatoce Gdańskiej

Kaja Czajkowska, Antonina Gajo, Natalia Strojna, Aleksandra Zgrundo

Studenckie Koło Naukowe GISoteka, Uniwersytet Gdański

Okrzemki (Bacillariophyceae) to gromada jednokomórkowych glonów powszechnie wykorzystywana w ocenie stanu środowiska (Zgrundo et al., 2008). Do oceny wykorzystuje się organizmy o szerokim zasięgu występowania, jednocześnie charakteryzujące się wąskim, dobrze znanym zakresem tolerancji na dany czynnik, zwane organizmami wskaźnikowymi lub bioindykatorami. Okrzemki są szczególną grupą często wykorzystywaną w ocenie stanu środowiska wodnego, ponieważ występują w każdym typie zbiorników wodnych oraz są wrażliwe na krótko- i długotrwałe zmiany w środowisku. Ponadto zbiór, jak i przygotowanie prób do analizy nie wymagają dużego nakładu sił i środków, a ich identyfikacja jest stosunkowo prosta (Desrosiers et al., 2013).

Ilość gatunków okrzemek występujących w Morzu Bałtyckim szacuje się na co najmniej pięćset. Tworzą one bogate zespoły zarówno w planktoniem jak i bentosie. Ponadto wykazują bardzo zróżnicowane wymagania względem zasolenia (Snoeijs 1993, Snoeijs & Vilbaste 1994, Snoeijs & Potapova 1995, Snoeijs & Kasperoviciene 1996, Snoeijs & Balashova 1998). Ze względu na stosunkowo niskie zasolenie wód w polskiej części Morza Bałtyckiego wśród okrzemek można znaleźć zarówno organizmy słodkowodne, jaki i słonowodne oraz morskie.

Celem naszej pracy było prześledzenie zasięgów występowania wybranych gatunków okrzemek na podstawie bazy danych zawierającej dane jakościowe i ilościowe dla okrzemek planktonowych oraz środowiskowe w rejonie Zatoki Gdańskiej. Bazę danych stworzono na podstawie wyników przedstawionych w pracach dyplomowych zrealizowanych na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Wyniki analizy okrzemkowej z prac dyplomowych zdigitalizowano, a następnie połączono w jednolity dokument. Informacje na temat parametrów fizyko-chemicznych uzupełniono danymi pozyskanymi z bazy międzynarodowej organizacji ICES (ang. International Council for the Exploration of the Sea) oraz z modeli z serwisu SatBałtyk.

Bazując na wiedzy eksperckiej ustalono czynniki ograniczające występowanie wybranych gatunków okrzemek oraz przypisano im odpowiednią wagę. Do wykonania map symulujących zasięgi występowania dominujących okrzemek w programie programu ArcGIS Pro wykorzystano dane jakościowe i ilościowe z analizy okrzemkowej oraz parametry  fizyko-chemiczne (stężenie azotanów, fosforanów, krzemianów, zasolenia i pH) pozyskane dla okresu letnio-jesiennego. Mapy stworzono dla gatunków planktonowych dominujących w Zatoce Gdańskiej, takich jak: Cyclotella atomus, Cyclotella choctawhatcheeana, Cyclotella meneghiniana i Stephanodiscus hantzschii.

Literatura:

  1. Desrosiers C., Leflaive J., Eulin A., Ten-Hage L., 2013, Bioindicators in marine waters: Benthic diatoms as a tool to assess water quality from eutrophic to oligotrophic coastal ecosystems. Ecological Indicators, 32, 25–34
  2. Snoeijs P., 1993, Intercalibration and distribution of diatom species in the Baltic Sea, Opulus Press Uppsala, 1, pp. 129
  3. Snoeijs P., Vilbaste S., 1994, Intercalibration and distribution of diatom species in the Baltic Sea, Opulus Press Uppsala, 2, pp. 126
  4. Snoeijs P., Potapova M., 1995, Intercalibration and distribution of diatom species in the Baltic Sea, Opulus Press Uppsala, 3, pp. 126
  5. Snoeijs P., Kasperovičiene J., 1996, Intercalibration and distribution of diatom species in the Baltic Sea, Opulus Press Uppsala, 4, pp. 126
  6. Snoeijs P., Balashova N., 1998, Intercalibration and distribution of diatom species in the Baltic Sea, Opulus Press Uppsala, 5, pp. 127
  7. Zgrundo A., Dziengo-Czaja M., Bubak I., Bogaczewicz-Adamczak B., 2008, Studies on the biodiversity of contemporary diatom assemblages in the Gulf of Gdańsk. Oceanological and Hydrobiological Studies, 37, 1-15