VIII Ogólnopolska konferencja "GIS w Nauce"

Wykorzystanie cyfrowej mapy turystycznej do wspierania rozwoju turystyki na obszarach wiejskich na przykładzie gmin wiejskich województwa łódzkiego

Angelika Jasion

Uniwersytet Łódzki

Do niedawna za najbardziej rzetelne źródło informacji i najlepsze odzwierciedlenie przestrzeni uważano mapy papierowe. Dzisiaj do zobrazowania otaczającej nas rzeczywistości wykorzystuje się także systemy informacji geograficznej, które umożliwiają zebranie oraz dalsze analizowanie danych pochodzących z wielu dziedzin, a następnie ich wizualizację. Rozwój Internetu oraz technologii cyfrowych wymusił zmiany w kartografii, w tym największe w sposobie i zakresie korzystania z map. Dzięki postępowi technologicznemu, z którym wiąże się rozwój serwerów mapowych oraz aplikacji webowych nastąpił rozkwit cyfrowych map interaktywnych łączących zalety tradycyjnej mapy z wymaganiami współczesnego użytkownika. Wśród cyfrowych map umieszczonych w Internecie wyróżnić można mapy ilustracyjne oraz mapy funkcyjne. Mapy te różnią się sposobem funkcjonowania na stronie internetowej. Mapy ilustracyjne to statyczne mapy, a mapy funkcyjne wyposażone są dodatkowo w określone funkcje interaktywne. Tego typu mapy stają się atrakcyjnym produktem turystycznym wielu regionów. Artykuł miał na celu sprawdzenie wykorzystania cyfrowych map turystycznych na terenach wiejskich województwa łódzkiego. Została podjęta próba analizy cyfrowych map turystycznych gmin wiejskich województwa łódzkiego umieszczonych w Internecie. Scharakteryzowano serwisy o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim oraz lokalnym. Szczegółowo zbadano mapy gmin umieszczone na ich własnych stronach internetowych, a wyniki kwerendy przedstawiono na mapach.