VIII Ogólnopolska konferencja "GIS w Nauce"

Wykorzystanie GIS do oceny wpływu powodzi na funkcjonowanie transportu drogowego

Marta Borowska-Stefańska, Michał Kowalski, Szymon Wiśniewski

Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki

Poster przedstawia wyniki badań poświęconych ocenie wpływu wystąpienia powodzi w jednym z regionów Polski – województwie mazowieckim, na dostępność transportową w ujęciu czasowym, w trzech zakresach przestrzennych analizy – krajowym, regionalnym i lokalnym. Dla osiągnięcia tak określonego celu badania, zastosowano metody oceny dostępności, nawiązujące do pomiarów odległości oraz podejścia izochronowego i kumulatywnego. Wielkość zmian dostępności wyrażona zostały m.in. poprzez analizę zagospodarowania obszaru dostępnego w określonych zakresach czasowych bez powodzi oraz w czasie jej trwania. Uzyskane wyniki zaprezentowano w formie kartograficznej, tabelarycznej oraz w postaci histogramów przedstawiających zależności czasu przejazdu w warunkach normalnych i jego zmiany wynikającej z zalania tego obszaru przez powódź, przy wykorzystaniu narzędzi GIS. Analiza wskazuje na znaczne zróżnicowanie przestrzenne zmian dostępności czasowej wynikające z konieczności omijania terenów objętych klęską żywiołową, zarówno na poszczególnych poziomach przestrzennych badania, jak i pomiędzy nimi. Wyraźnie zróżnicowany jest również wpływ powodzi na czas przejazdu, w zależności od długości realizowanych teoretycznych przejazdów.

Praca powstała w wyniku realizacji projektu badawczego 2018/29/B/HS4/01020, pt. Zmiany teoretycznej dostępności transportowej i obciążenia sieci drogowej na skutek wystąpienia powodzi na terytorium Polski, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki