VIII Ogólnopolska konferencja "GIS w Nauce"

Zmiany dostępności transportowej oraz obciążenia sieci drogowej wskutek wystąpienia powodzi w regionie wodnym Warty

Marta Borowska-Stefańska, Michał Kowalski, Szymon Wiśniewski

Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki

Poster przedstawia wyniki badań nad zmianą dostępności transportowej, wielkości i struktury przestrzennej zmian natężenia ruchu na regionalnej sieci drogowej, wskutek wystąpienia powodzi na obszarze regionu wodnego Warty. Analiza dostępności zasadza się na ukazaniu zmian w dostępności izochronowej, w badaniu której wykorzystano autorskie modele prędkości podróży oparte po pierwsze na gęstości zaludnienia, stopieniu zagospodarowania oraz wpływającej na poziom swobody ruchu liczbie skrzyżowań. Po drugie, bazowano na prędkościach będących wynikiem modelu rozkładu ruchu na sieć. Analizę zmian rozkładu ruchu wykonano w oparciu o modelowanie makroskopowe (VISUM) z wykorzystaniem krajowego modelu ruchu. Obydwie z analiz wykonywane są na autorskim modelu sieci drogowej (obejmujący prawie 30 typów dróg) powstałej poprzez nałożenie informacji z Open Street Map, BDOT oraz numerycznego modelu terenu (siatka 50 cm.). Jak wskazują wyniki badań, analizy dotyczące wspomnianych zjawisk powinny być włączone w procesy zarządzania ryzykiem powodziowym, gdyż ich dobre rozpoznanie przyczyni się do poprawy sposobu sterowania i organizacji ruchu oraz usprawni działania służb ratowniczych oraz ewakuowanych mieszkańców. Praca powstała w wyniku realizacji projektu badawczego 2018/29/B/HS4/01020, pt. Zmiany teoretycznej dostępności transportowej i obciążenia sieci drogowej na skutek wystąpienia powodzi na terytorium Polski, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki